Proefliggen?

Wilt u het verschil voelen tussen verschillende soorten matrassen? Kom dan proefliggen in onze mobiele slaapstudio. De komende tijd vindt u ons hier.

Algemene voorwaarden

1.Definities.
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Maatwerkmatrassen.nl de overeenkomst tot levering van producten en diensten heeft gesloten.

1.2 Maatwerkmatrassen.nl: de leverancier van matrassen op maat, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 06046260

1.3 Producten: de door Maatwerkmatrassen.nl via de internetsite www.maatwerkmatrassen.nl en Mobiele-Slaapstudio-on-Tour aangeboden producten.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Maatwerkmatrassen.nl  en Opdrachtgever op grond waarvan Maatwerkmatrassen.nl producten aan de Opdrachtgever levert.

1.5 Maatvoering: Indien het juiste object door de opdrachtgever is aangegeven en er aan de standaardmaten van dit object niets is veranderd garandeert Maatwerkmatrassen.nl de juiste pasvorm. Deze pasvorm mag een maximale afwijking van 3% van de bestaande matras hebben.

1.6 Retourrecht: specifiek op maat gemaakte matrassen zijn uniek, kunnen daarom niet worden teruggenomen en vallen om deze reden buiten het recht op retourneren. Zie verder punt 6 van deze Algemene Voorwaarden.
1.7 Opgave object: Opdrachtgever is verantwoordlijk voor het aangeven van het juiste object (Merk, type en modeljaar van de caravan, camper of boot). Bij twijfel stelt opdrachtgever Maatwerkmatrassen.nl hiervan op de hoogte. Indien aan de hand van het chassisnummer het type niet te achterhalen is, zal nameting van de matras in het betreffende object noodzakelijk zijn. In geval van nameting zal Maatwerkmatrassen.nl eerst de kosten hiervoor mededelen aan Opdrachtgever. 

2. Toepasselijkheid en gegevensbeheer
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Maatwerkmatrassen.nl.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor elke Opdrachtgever in te zien op www.maatwerkmatrassen.nl of kunnen op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Maatwerkmatrassen.nl niet bindend en niet van toepassing.
2.4 Indien u een bestelling plaatst bij Maatwerkmatrassen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maatwerkmatrassen.nl. Maatwerkmatrassen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.

2.5 Maatwerkmatrassen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

2.6 Maatwerkmatrassen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

3. Aanbod, overeenkomst en acceptatie
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. De door Maatwerkmatrassen.nl gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Maatwerkmatrassen.nl niet.
3.3 Alle vermelde prijzen van Maatwerkmatrassen.nl zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zijn gebaseerd op aflevering op een adres dat gelijkvloers is gelegen en bereikbaar is voor een vrachtauto. Als opdrachtgever wordt u voor verzending telefonisch op de hoogte gebracht.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de verzendkosten voor rekening van Maatwerkmatrassen.nl.
3.5 Kosten voor een tweede aanbieding van de goederen wegens afwezigheid van de opdrachtgever op de aangegeven locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook wanneer er een verkeerd verzendadres door de opdrachtgever is opgegeven. 
3.6 Voor de Opdrachtgever bestaat altijd de mogelijkheid om de goederen met eigen transportmiddel en voor eigen risico af te halen bij de fabriek.
3.7 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.8 Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maatwerkmatrassen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht. Zolang de opdracht niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Tot het moment van ontvangst van de betaling en bevestiging van de opdracht kan Maatwerkmatrassen.nl de overeenkomst weigeren cq ontbinden. In dat geval zullen reeds betaalde bedragen direct worden teruggestort.
3.9 Maatwerkmatrassen.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving voor elektronische betaling.

4. Betaling en levering
4.1 Betaling van de Producten van Maatwerkmatrassen.nl dient plaats te vinden bij aanvaarding van de overeenkomst. Voor betaling staan de Opdrachtgever verschillende elektronische betaalwijze via de website www.maatwerkmatrassen.nl ter beschikking.
4.2 Levering van het product geschiedt zo spoedig mogelijk na bestelling van opdrachtgever. Doorgaans zal de maatwerk levering binnen vijftien (15) werkdagen plaatsvinden.
4.3  Tenzij anders overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst kostenloos te ontbinden indien Maatwerkmattrassen.nl  niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd. Indien ruime overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
4.4 Indien de betaling van de Producten bij levering nog niet heeft plaatsgevonden blijft Maatwerkmatrassen.nl eigenaar van de verkochte en geleverde Producten. In dat geval geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Maatwerkmatrassen.nl of een door Maatwerkmatrassen.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Maatwerkmatrassen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4.5 De bezorging van het product is gratis binnen Nederland. Behalve voor de Waddeneilanden: hier worden bezorgkosten voor in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid
5.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Maatwerkmatrassen.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Maatwerkmatrassen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van  indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfd vakantieplezier, omzet of winst.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart Maatwerkmatrassen.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten van Maatwerkmatrassen.nl.

5.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Maatwerkmatrassen.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 

5.4 Maatwerkmatrassen.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht, waarbij onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. In geval van overmacht zal de overeenkomst worden ontbonden en eventuele betaalde gelden worden geretourneerd. 
5.5 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Maatwerkmatrassen.nl. Als Opdrachtgever dit nalaat, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Maatwerkmatrassen.nl als gevolg daarvan lijdt. 

6. Garantie
6.1 Maatwerkmatrassen.nl verleent 90 dagen garantie voor de door hem geleverde matrassen en aanverwante artikelen voor zover het aan Maatwerkmatrassen.nl toe te schrijven gebreken betreft welke bij normaal gebruik aan de dag treden 
6.2 Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik conform de op de goederen betrekking hebbende productinformatie, welke bij de opdrachtbevestiging worden meegezonden.
6.3 Op ritsen kan geen garantie aanspraak worden geaccepteerd.
6.4 Reparaties, waartoe Maatwerkmatrassen.nl niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de opdrachtgever, nadat opdrachtgever zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de reparatiekosten. Alle verzendkosten voor deze reparaties komen dan voor rekening van de opdrachtgever.

7. Klachten- en Geschillen
7.1 Uitgezonderd klachten over het maatwerk en uiterlijke onvolkomenheden, dient de opdrachtgever eventuele klachten over het geleverde product binnen 90 dagen na levering volledig en duidelijk omschreven per aangetekend schrijven in te dienen bij Maatwerkmatrassen.nl, Oldenzaalsestraat 583, 7558 PX Hengelo. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient deze klacht terstond, nadat de omstandigheden die tot de klacht aanleiding geven ter kennisname van de Opdrachtgever zijn gekomen, schriftelijk te worden ingediend. 
7.2 Reclames omtrent maatwerk van de matras en/of uiterlijke onvolkomenheden dienen binnen 15 werkdagen na levering duidelijk omschreven per aangetekend schrijven te worden ingediend bij Maatwerkmatrassen.nl, Oldenzaalsestraat 583, 7558 PX Hengelo.
7.3 Maatwerkmatrassen.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor klachten die later dan bovengenoemde periodes na levering worden ingediend.
7.4 Indien de klacht gegrond is wordt het geleverde product na overleg aangepast, vervangen of vergoed, zulks ter beoordeling van Maatwerkmatrassen.nl.
7.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Op geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maatwerkmatrassen.nl en  Opdrachtgever, is het Nederlandse recht van toepassing. Deze geschillen kunnen door één of beide partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Almelo, tenzij Maatwerkmatrassen.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper voor te leggen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

8. Wijziging van de voorwaarden
8.1 Maatwerkmatrassen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gaan in één week na bekendmaking of op nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel door vermelding op de website www.maatwerkmatrassen.nl
8.2.Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. 
8.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Datum: 6 augustus 2018